ชพด. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 67 - 68 ประชาสัมพันธ์