“สวพส.ถ่ายทอดองค์ความรู้ แก้ไขปัญหาความยากจน ลดเผา ฝุ่นละออง PM 2.5” วิจัย-นวัตกรรม