“ช้างน้อยชมเมือง” สร้างโอกาสการศึกษาเด็กแดนไกล ... การศึกษา