กิจกรรมสัญจรเพื่อสังคม "สิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามหลักกฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชน" ประชาสัมพันธ์